☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miejskie Przedszkole nr 1 - BIP ARCHIWALNY

Środa 24.04.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nabór na stanowisko głównego księgowego

DYREKTOR MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1,,BAJKA" W SZCZYTNIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

GŁÓWNY KSIĘGOWY W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 1 ,,BAJKA" W SZCZYTNIE

1. Wymagania niezbędne:

a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

b. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

c. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

e. wykształcenie, ukończone: - ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe oraz conajmniej 3-letnią praktykę w księgowości, - średnią, policealną lub pomaturalną szkołę zawodową o kierunku rachunkowość oraz conajmniej 6-letnią praktykę w księgowości

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,

b) znajomość przepisów podatkowych,

c) znajomość przepisów płacowych,

d) znajomość przepisów ZUS,

e) znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela,

f) umiejętność obsługi komputera w tym programów płacowego i księgowego Vulcan, programu Płatnik, oprogramowania Office, SIO.

g) znajomość zagadnień z zakresu kontroli zarządczej,

h) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności: systematyczność i staranność w wykonywaniu powierzonych obowiązków, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami - sporządzanie, przyjmowanie, obieg i kontrola dokumentów finansowo księgowych,

b) prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej za pomocą programu VULCAN wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej i planu kont oraz opracowanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,

c) dokonywanie wstępnej kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, planowanie finansowe w zakresie wydatków finansowych i płacowych, analiza wydatków finansowych w zakresie wydatków rzeczowych i płacowych,

d) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

e) sporządzanie list płac z wynagrodzeń pracowników oraz list płac z chorobowego pracowników,

f) sporządzanie raportów dla ZUS i ich rozliczanie, g) sporządzanie PK potrąceń z płac oraz PK naliczeń funduszu płac,

h) obsługa programu PŁATNIK,

i) wystawianie deklaracji podatkowych PIT oraz PIT 4,

j) naliczanie wynagrodzeń do celów emerytalno ? rentowych Rp ? 7,

k) sporządzanie informacji dotyczących wynagrodzeń do sprawozdania SIO,

l) sporządzanie informacji do sprawozdań GUS,

m) wystawianie rocznych deklaracji ZUS,

n) sporządzanie wydruków kart wynagrodzeń oraz zaświadczeń o zarobkach,

o) planowanie i prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,

p) oraz inne czynności zlecone przez przełożonego.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: - praca w niepełnym wymiarze czasu pracy etatu, - stanowisko pracy znajduje się w budynku Miejskiego Przedszkola nr 1 w Szczytnie przy ul. Pasymska 21 - praca przy monitorze ekranowym 4 godz., W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% .

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) życiorys curriculum vitae;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje;

4) kserokopie świadectw pracy;

5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień;

6) oświadczenie o niekaralności;

7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

8) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku Główny Księgowy;

9) kwestionariusz osobowy. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r. poz.2135) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202 ze zm. )  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w kancelarii przedszkola, lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejskie Przedszkole nr 1 ,,Bajka" w Szczytnie ul. Pasymska 21 12-100 Szczytno; z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Miejskim Przedszkolu nr 1 ,,Bajka" w Szczytnie w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. do godz.15.00 (liczy się data wpływu do kancelarii przedszkola) Z Regulaminem naboru można zapoznać się w kancelarii Miejskiego Przedszkola nr 1 ,,Bajka" w Szczytnie ul. Pasymska 21, 12-100 Szczytno, Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 676 08 60 Aplikacje, które wpłyną do placówki po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Miejskiego Przedszkola nr 1 ,,Bajka" w Szczytnie http://mp1.bip.um.szczytno.pl oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Przedszkola nr 1 ,,Bajka" w Szczytnie ul. Pasymska 21 12-100 Szczytnie.

Wytworzył:
Udostępnił:
Katarzyna Piórkowska
(2016-06-16 13:55:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Piórkowska
(2016-06-16 14:26:09)
 
 
ilość odwiedzin: 79791

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X