☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miejskie Przedszkole nr 1 - BIP ARCHIWALNY

Środa 24.04.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nabór na stanowisko głównego księgowego

DYREKTOR MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 ,,BAJKA” W SZCZYTNIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 1 ,,BAJKA” W SZCZYTNIE

(nazwa stanowiska )

 

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

    a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

     b. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

     c. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

        publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

    d. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

    e.  wykształcenie, ukończone:

     - ekonomiczne jednolite studia magisterskie oraz co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości.

2. Wymagania dodatkowe:

a)   znajomość zagadnień rachunkowości  budżetowej,

  b)   znajomość przepisów podatkowych,

  c)   znajomość przepisów płacowych,

  d)  znajomość przepisów ZUS,

  e)  znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela,

  f)  umiejętność obsługi komputera w tym programów płacowego i księgowego Vulcan,  programu

     Płatnik, oprogramowania Office,

  g)  znajomość zagadnień z zakresu kontroli zarządczej,

  h)   posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności: systematyczność i staranność  

      w wykonywaniu powierzonych obowiązków, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy                                                                       

      w zespole, znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa. 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)      prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami  i zasadami - sporządzanie, przyjmowanie, obieg i kontrola dokumentów finansowo – księgowych,

b)      prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej za pomocą programu VULCAN wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej i planu kont oraz opracowanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,

c)      dokonywanie wstępnej kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, planowanie finansowe w zakresie wydatków finansowych i płacowych, analiza wydatków finansowych w zakresie wydatków rzeczowych i płacowych,

d)      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

e)      sporządzanie list płac z wynagrodzeń pracowników oraz list płac z chorobowego  pracowników,

f)       sporządzanie raportów dla ZUS i ich rozliczanie,

g)      sporządzanie PK potrąceń z płac oraz PK  naliczeń funduszu płac,

h)      obsługa programu PŁATNIK,

i)        wystawianie deklaracji podatkowych PIT oraz PIT 4,

j)        naliczanie wynagrodzeń do celów emerytalno – rentowych Rp – 7,

k)      sporządzanie informacji dotyczących wynagrodzeń do sprawozdania SIO,

l)        sporządzanie informacji do sprawozdań GUS,

m)    wystawianie rocznych deklaracji ZUS,

n)      sporządzanie wydruków kart wynagrodzeń oraz zaświadczeń o zarobkach,

o)      planowanie i prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,

p)      oraz inne czynności zlecone przez przełożonego.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- praca w niepełnym wymiarze czasu pracy ½ etatu począwszy od 1 października 2016 r.

- stanowisko pracy znajduje się w budynku Miejskiego Przedszkola nr 1  w Szczytnie przy

  ul. Pasymskiej  21

- praca przy monitorze ekranowym  4 godz.,

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób

niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% .

 

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) życiorys – curriculum vitae;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje;

4) kserokopie świadectw pracy;

5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień;

6) oświadczenie o niekaralności;

7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

8)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku Główny Księgowy;

9) kwestionariusz osobowy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r. poz.2135) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202 ze zm. )"

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w kancelarii przedszkola lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejskie Przedszkole nr 1 ,,Bajka” w Szczytnie ul. Pasymska 21

12-100 Szczytno;  z dopiskiem:  „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Miejskim Przedszkolu nr 1 ,,Bajka” w Szczytnie” w terminie do dnia 16.09.2016 r. do godz.12.00 (liczy się data wpływu do kancelarii przedszkola).

 

Z Regulaminem naboru można zapoznać się w kancelarii Miejskiego Przedszkola nr 1 ,,Bajka”

w Szczytnie ul. Pasymska 21, 12-100 Szczytno.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 676 08 60

Aplikacje, które wpłyną do placówki po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Miejskiego Przedszkola nr 1 ,,Bajka” w Szczytnie http://mp1.bip.um.szczytno.pl oraz na tablicy informacyjnej  Miejskiego Przedszkola nr 1 ,,Bajka” w Szczytnie ul. Pasymska 21 12-100 Szczytnie.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Katarzyna Piórkowska
(2016-07-06 10:42:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Piórkowska
(2016-09-02 12:36:21)
 
 
ilość odwiedzin: 79796

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X